نقش آفرینی هنرمند سنندجی با گره های سنجدو گردو
نقش آفرینی هنرمند سنندجی با گره های سنجدو گردو

نقش آفرینی هنرمند سنندجی با گره های سنجدو گردو

فرامرز توکلی از هنرمندان پیشکسوت نازک کاری سنندج گفت: گره های سخت چوب در دست هنرمندان سنندجی به هر شکلی در می آیند.